مشاوره پیاده سازی سیستم‌های مدیریتی


سیستم‌های مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت پرسنل OHSAS18001
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت در صنایع غذایی: HACCP
سیستم مدیریت کیفیت در صنایع پزشکی: ISO13485:2005
سیستم رضایتمندی مشتری: ISO10002:2004
سیستم اعتبار بخشی بیمارستانی و مراکز درمانی ACI
استاندارد حلال HALAL
طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP
ارزیابی عملکرد محیط زیست ISO14031
ارتباط محیط زیست ISO-DIS14063
ارزیابی چرخه حیات ISO141X
مدیریت تغییر MOC
بازرسی خازن ISO19078 CNG
بازرسی ظرفیت تحت فشار API510
گسترش عملکرد کیفیت QFD
طراحی آزمایش‌ها DOE
کنترل فرایند آماری SPC
خطاپذیری POKAYOKI
ارزیابی داخلی آزمایشگاه‌های طبی ISO 15189
سیستم مدیریت آموزش مراکز آموزشی IWA2
استاندارد فدراسیون آموزش پزشکی WFMEA
تعالی سازمانی EFQM
مدیریت استراتژیک SWOT
بهره‌ وری P.R
سیستم مدیریت فرایند آموزش ISO 10015
نگهداری و تعمیرات بهره وری فراگیر TPM
استاندارد محصول از استاندارد روسیه GOST
تائیدیه محصول CE
استاندارد محصول آمریکا FDA
استاندارد محصول از استاندارد ترکیه TSE