ردیف

عنوان دوره

مدت دوره (ساعت)

تاریخ برگزاری

مدرس دوره

ظرفیت

مبلغ دوره (ریال)

ثبت نام

1

ایمنی عمومی پیمانکاران

40

خرداد 1403

حاتمیان دارانی، حمیدی نیاسر، کامیاب، فرهمند، غلامی

40 نفر

6,830,000

مشاهده جزئیات

2

دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

16

خرداد 1403

مهرابی خوزانی

60 نفر

2,860,000

مشاهده جزئیات

3

آموزش صفر تا صد لینکدین

8

خرداد 1403

قربانی

60 نفر

9,800,000

مشاهده جزئیات

4

دوره سرپرستی و مسئولیت

8

خرداد 1403

ناظم الرعایا

30 نفر

4,800,000

مشاهده جزئیات

5

ایمنی عمومی آزمایشگاه

4

خرداد 1403

ناظم الرعایا

60 نفر

2,900,000

مشاهده جزئیات

6

ایمنی تخصصی واحد احیا مستقیم

8

خرداد 1403

قاری

60 نفر

8,800,000

مشاهده جزئیات


ردیف

کد دوره

عنوان دوره

مدت دوره (ساعت)

تاریخ برگزاری

مدرس دوره

مبلغ دوره

توضیحات

1

S1001

دوره ایمنی عمومی کارگران

8

خرداد 1403

جواد محمدی

1/880/000

مبلغ اعلامی بصورت حدودی در نظر گرفته شده است.