برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و بهداشت حرفه ای به صورت عمومی و تخصصی با ارائه ی گواهینامه های معتبر و قانونی و استفاده از فضای آموزشی مطلوب و روشهای آموزشی نوین مثل ارائه کارگاه های آموزشی شبیه سازی، پرسش و پاسخ، مربی گری و سمی تئاتر.
ارائه آموزش ها در صورت فراخوان ثبت نام دوره های آموزشی یا هماهنگی جهت ارائه آموزش ها در محل شرکت و اعزام اساتید خواهد بود.
ارائه ی خدمات مشاوره ای در زمینه ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، مدیریت رویداد، تعیین نوع لوازم حفاظت فردی، تعیین و جانمایی علائم ایمنی، کنترل عوامل زیان آور محیط کار با تدوین دستورالعمل های عمومی و تخصصی در زمینه HSE
ارائه ی خدمات مشاوره ای و اعزام کارشناس در زمینه ایمنی فرآیند و ایمنی تعمیرات
ارائه ی خدمات مشاوره در زمینه ی نحوه ی برخورد با حوادث و بیماری های شغلی در محیط کار


ویژگی خدمات آموزشی سپاس

حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمانی روانی کارکنان سازمان های استفاده کننده از خدمات ما جزء اهداف اصلی شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) است. در ارائه ی خدمات مشاوره و آموزشی، افزایش سطح شایستگی و توانمندی نیروری انسانی مشتریان به عنوان ارزشمندترین سرمایه ی سازمانی مدنظر قرار می گیرد و اثربخش بودن خدمات و آموزش ها یک اصل اساسی خواهد بود. در جهت افزایش سطح شایستگی، برگزاری دوره های آموزشی معمول تنها به عنوان یکی از روش ها قلمداد شده و از سایر روش های موثر افزایش شایستگی ها و روش های نوین آموزشی استفاده خواهد شد. در این راستا لازم است به خدمات جانبی مانند کمک به نیازسنجی آموزشی در سازمان ها و ارزیابی اثربخشی توجه شود.


تدوین، پیاده سازی و ارزیابی دوره های آموزشی

* برگزاری دوره های آموزش ایمنی، بهداشت حرفه ای، فنی مهندسی

* امکان برگزاری دوره های آموزشی درون سازمانی و برون سازمانی

* استفاده از روش های متنوع و نوین آموزشی

* پیاده سازی سیستم های مدیریتی، آموزش و توسعه منابع انسانی

* همکاری با متخصص ترین و مجرب ترین اساتید در صنعت فولاد


ارزیابی و ممیزی نظام های مدیریت آموزشی

* نیازسنجی آموزشی مرتبط با مشاغل و فعالیت‌های کاری

* تدوین استانداردهای آموزشی مشاغل

* پیاده‌سازی سیستم‌های ارزیابی و اثربخشی آموزش

* ارائه ی آموزش های ایمنی و بهداشت حرفه ای با همکاری مشاوران

* مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و صدور گواهینامه مورد تایید مرکز