استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

تاريخچة آلودگي هوا

تاريخچة آلودگي هوا

آلودگي هوا از زمان برپايي اولين آتش با انسان بوده است . ولي در زمان هاي مختلف به جنبه هاي گوناگوني از آلودگي ها اهميت داده شده است . در مقياس كوچك، آلودگي هاي محلي انتشار م ي يابند و مش كلاتي تاحد عوارض فيزيكي پديد مي آورند. در مناطق شهري، درگذشته زغال سنگ و در حال حاضر بنزين خودروها، بر سلامت انسان اثر نامساعد داشته است. در مقياس منطقه اي تشكيل اوزن ترپوسفري و رسوب هاي اسيدي تهديدكننده اند. سرانجام اين كه انتشار دي اكسيد كربن و ساير گازه اي فعال همراه با تخريب اوزن استراتوسفر، كل محيط زيست كره زمين را در معرض خطر قرار داده است.
اين نگاه تمام جنبه هاي آلودگي هوا را از نظر كمي و كيفي دربر نمي گيرد. اين كتاب كه بيشتر براي دوره هاي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد تهيه شده است، علاوه بر پوشش سرفصل هاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي، آنچه را به نظر مي رسد براي دانشجويان علاقه مند به اين رشته لازم است، مورد توجه و بحث قرار مي دهد. زيرا اين سرفصل ها كه از زمان تهيه آنها حدود 15 سال مي گذرد، نمي توانند اطلاعات مورد نياز امروز را در مورد مشكلاتي كه آل ودگي هوا براي شهروندان به وجود آورده است در اختيار قرار دهند.

دانلود مقاله کامل با فرمت PDF