استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

ارزیابی تاثیر جلیقه خنک کننده ایرانی حاوي ماده تغییر فاز بر روي شاخص هاي استرین در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب خلیج فارس

ارزیابی تاثیر جلیقه خنک کننده ایرانی حاوي ماده تغییر فاز بر روي شاخص هاي استرین در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب خلیج فارس

یکی از عوامل زیا ن آور محیطهاي کار، گرما است. پیامدهاي مواجهه شغلی با گرما در ابتدا بهصورت بروز استرین گرمایی (پاسخ فیزیولوژیک بدن به گرما) است و مواجهه طولانیمدت، منجر به بروز اختلالات کرامپ عضلانی، خستگی گرمایی، سنکوپ گرمایی، گرمازدگی، کاهشعملکرد جسمانی و ذهنی، کاهش بهره وري، افزایش میزان بروز حوادث و کاهش سطح ایمنی در محیطهاي کاري میگردد( 1). از طرفی مواجهه با شرایط گرم و مرطوب محیطی و دفع گرما از طریق تعریق و تبخیر عرق، بار کاري سیستم قلبی عروقی را 5 میلیون - افزایش میدهد...

دانلود مقاله کامل: