استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

گواهی استاندارد تجهیزات


ردیف
گواهی استاندارد محصولات
ماسک سه بعدی سپاس - شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان - مجوز تولید رسمی از سازمان غذا و دارو
ماسک N95 سپاس - شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان - مجوز تولید رسمی از سازمان غذا و دارو
پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی - دورف اکو -یراق دکمه ای  (99/11/26)
پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی - دورف اکو E یرق دکمه ای (99/11/26)
پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی- دورف اکو E یراق سوزنی (99/11/26)
پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی-دورف اکو یراق سوزنی (99/11/26)
پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی - دورف7 E یراق جغجغه ای (99/11/26)
پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی - دورف7 یراق جغجغه ای (99/11/26)
پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی - X90E یراق جغجغه ای (99/11/26)
پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی - X90 یراق جغجغه ای (99/11/26)
پرشین سیفتی - گواهی CE اروپا -کلاه ایمنی دورف7 (99/11/26)
پرشین سیفتی - گواهی عایق برق - تائیدیه پژوهشکده نیرو-کلاه ایمنی X90(99/11/26)
1 ایمن سپاهان - تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات - کفش های صنعتی سپاس - 01 (1399/10/14)
2 ایمن سپاهان - تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات - کفش های صنعتی سپاس - 01 (1399/10/14)
3 پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی دورف E7 (95/12/07)
4 پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی اکو E - ECO E (95/12/07)
5 پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی ایکس 90 - X90 (95/12/07)
6 پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل 201 _پارس
7 پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل202_ پارس
8 پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل301_ سناتور
9 پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل401_ تندر
10 پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل402_ تندر
11 پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل403_ تندر
12 پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل501_ هرکول
13 پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل602_ اطلس
14 پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل701_ سپیدار
15 پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل702_ سپیدار
16 پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل801_ صنعتگر
17 پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل901_ دریانورد
18 پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل903_ دریانورد
19 پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل_1001 آریا
20 پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل1003_ آریا
21 پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل1202_ آذرخش
22 پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل1204_ آذرخش
23 پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل1205_ آذرخش
24 ماسک ترمه ( اف ان پی ای FNPA) - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات - مدل نایپاس
25 ماسک ترمه (اف ان پی ای FNPA) - گواهی ثبت اختراع
26 ماسک ترمه  (اف ان پی ای FNPA) -تاییدیه دانشکده علوم پزشکی تهران
27 ماسک ترمه  (اف ان پی ای FNPA) - (تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات FFP2 - ( ترمه 1395/05/11
28 ماسک ترمه ( اف ان پی ای FNPA) -(تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقاتFFP3 -( ترمه 1395/05/11
29 گروه تولیدی البرز پوشش - تائیدیه استاندارد از مرکز تحقیقات - تجهیزات حفاظتی کار در ارتفاع 
30 گروه تولیدی البرز پوشش - تائیدیه استاندارد از مرکز تحقیقات - تجهیزات حفاظتی کار در ارتفاع

آزمون مقاومت کششی هارنس

31 گروه تولیدی البرز پوشش- تائیدیه استاندارد CE - تجهیزات حفاظتی کار در ارتفاع 
32 گروه تولیدی البرز پوشش - تائیدیه استاندارد - تجهیزات حفاظتی کار در ارتفاع 
33 گروه تولیدی البرز پوشش- تائیدیه استاندارد - تجهیزات حفاظتی کار در ارتفاع
34 گروه تولیدی البرز پوشش- تائیدیه استاندارد - تجهیزات حفاظتی کار در ارتفاع
35 صنایع ایمنی پوشا - گواهی استاندارد دستکش ضد اسید
36 صنایع ایمنی پوشا - گواهی استاندارد دستکش ضد روغن
37 صنایع ایمنی پوشا - گواهی استاندارد تمام دیپ دستکش مچکشدار
38 صنایع ایمنی پوشا - گواهی استاندارد محصولات
39 صنایع ایمنی پوشا -گواهی استاندارد
40 صنایع ایمنی پوشا - گواهی استاندارد دستکش پترو - 95/06/03
41 صنایع ایمنی پوشا -گواهی استاندارد Pusha CHEM - 95/06/03
42 صنایع ایمنی پوشا - گواهی استاندارد Push Safety - 95/06/03
43 کلاه ایمنی JSP -گواهی تاییدیه استاندارد
44 گوشی ایمنی Force - گواهی تاییدیه استاندارد
45 مجتمع صنعتی میلاد - ماسک میلاد مدل 750
46 تولیدی کفش پای آرا - گواهی تاییدیه استاندارد
47 تولیدی کفش پای آرا - تاییدیه آزمون پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
48 تولیدی کفش پای آرا-گواهی ISO 9001:2008
49 تولیدی کفش پای آرا - گواهی تاییدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات بهداشت کار - 1396
50 صنایع پارس اپتیک -تاییدیه آزمون جهاد دانشگاهی صنعتی شریف - عینک ایمنی مدل757
51 صنایع پارس اپتیک -تاییدیه آزمون جهاد دانشگاهی صنعتی شریف - عینک ایمنی مدل5000
52 صنایع پارس اپتیک -تاییدیه آزمون جهاد دانشگاهی صنعتی شریف - عینک ایمنی مدل S90
53 صنایع پارس اپتیک -تاییدیه آزمون جهاد دانشگاهی صنعتی شریف - عینک ایمنی مدل S200A
54 صنایع پارس اپتیک -تاییدیه آزمون جهاد دانشگاهی صنعتی شریف - عینک ایمنی مدل SLB
55 صنایع پارس اپتیک -تاییدیه آزمون جهاد دانشگاهی صنعتی شریف - عینک ایمنی مدل V200
56 صنایع پارس اپتیک -تاییدیه آزمون جهاد دانشگاهی صنعتی شریف - عینک ایمنی مدل WA200
57 صنایع پارس اپتیک -تاییدیه آزمون جهاد دانشگاهی صنعتی شریف - عینک ایمنی مدل WA300A
58 صنایع پارس اپتیک -تاییدیه آزمون جهاد دانشگاهی صنعتی شریف - عینک ایمنی مدل Y20C
59 صنایع پارس اپتیک -گواهی تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات-عینک G200
60 صنایع پارس اپتیک -گواهی تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات-عینک R200
61 صنایع پارس اپتیک -گواهی تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات-عینکS200A
62 صنایع پارس اپتیک -گواهی تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات-عینک SLB
63 صنایع پارس اپتیک -گواهی تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات-عینک V200
64 صنایع پارس اپتیک -گواهی تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات-عینک WA100A
65 صنایع پارس اپتیک -گواهی تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات-عینک Y20C
66 صنایع پارس اپتیک - پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی
67 کفش ایمن پا - تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات - مدل 3MAX با سر پنجه کامپوزیت
68 کفش ایمن پا - تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات - مدل 3MAX عایق برق با سرپنجه کامپوزیت
69 کفش ایمن پا - تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات - با سرپنجه فلزی
70 کفش ایمن پا - تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات - با سرپنجه کامپوزیت
71 کفش ایمن پا - تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات - عایق برق با سرپنجه ی کامپوزیت
72 کفش ایمن پا - تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات - مدل BASE با سرپنجه ی کامپوزیت
73 بیسیم مجاز صبا مدل SK1 - مجوز سازمان تنظیم مقررات رادیویی
74 پرشین سیفتی - گواهی استاندارد CE
75 پرشین سیفتی - تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی دورف 7 (95/12/07)