استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

لیست لوازم ایمنی و حفاظت فردی مورد تایید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

لیست لوازم ایمنی و حفاظت فردی

مورد تایید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

ردیف

نوع

نام محصول

برند

شرکت تولید کننده

توضیحات

1

کلاه ایمنی

دورفاکو (یراقدکمه ای)

Persian Safety

تجارتنمایاکسین

-

2

کلاه ایمنی

X90(یراقجغجغه ای)

Persian Safety

تجارتنمایاکسین

-

3

کلاه ایمنی

دورف 7(یراقجغجغه ای)

Persian Safety

تجارتنمایاکسین

-

4

کلاه ایمنی

دورفاکوE(یراقدکمه ای)

Persian Safety

تجارتنمایاکسین

عایقالکتریکیتا حداکثر 380 ولتAC

5

کلاه ایمنی

X90E(یراقجغجغه ای)

Persian Safety

تجارتنمایاکسین

عایقالکتریکیتا حداکثر 380 ولتAC

6

کلاه ایمنی

دورف 7E  (یراقجغجغه ای)

Persian Safety

تجارتنمایاکسین

عایقالکتریکیتا حداکثر 380 ولت AC

7

کفش ایمنی

دارایسرپنجهفلزی

ایمنپا

 

ALTAY

8

کفش ایمنی

Base  - دارایسرپنجهغیر فلزی

ایمنپا

 

ESJOT

9

کفش ایمنی

3MAX  - دارایسرپنجهغیر فلزی

ایمنپا

 

ESJOT - عایقالکتریکیبرقفشار ضعیف (تا 380 ولت AC )

10

کفش ایمنی

زیره Pu

ایمنپا

 

عایقالکتریکیبرقفشار

ضعیف (تا 380 ولت AC )

11

کفش ایمنی

زیره PU- دارایسرپنجهغیر فلزی-  مدل 4321

ایمنپا

 

ESJOT-عایقالکتریکیبرقفشار ضعیف (تا 380 ولت AC )

12

کفش ایمنی

3MAX - دارایسرپنجهغیر فلزی

ایمنپا

 

ESJOT

14

کفش ایمنی

ساقکوتاهدارای سرپنجهفلزی

کفشپایآرا

 

ALTAY

15

کفش ایمنی

ساقبلنددارای سرپنجهفلزی

کفشپایآرا

 

 

16

کفش ایمنی

ساقبلندفاقد سرپنجهایمنی

کفشپایآرا

 

عایقالکتریکیبرقفشار

ضعیف (تا 380 ولت AC )

17

دستکش

PUSHA PETRO

(po40l)

پوشا

محافظدربرابرموادشیمیایی انهپتانواسیدسولفوریکباغلظت 96درصد

محافظدربرابرصدماتمکانیکی (سطح 2 حفاظتیدربرابرپارگی )

18

دستکش

PUSHA CHEM) PH40M)

 

پوشا

محافظدربرابرصدماتمکانیکی

(سطح 2 حفاظتیدربرابرپارگی )

محافظ در برابر مواد شیمیایی

انهپتانواسیدسولفوریکباغلظت 96درصد

19

عینک ایمنی

PU113

P.O. SAFETY

پارساپتیک

حفاظت در برابر ضربه

20

عینک ایمنی

WA100C

P.O. SAFETY

پارساپتیک

حفاظت در برابر ضربه

21

عینک ایمنی

757

P.O. SAFETY

پارساپتیک

حفاظت در برابر ضربه

22

عینک ایمنی

140P

P.O. SAFETY

پارساپتیک

حفاظت در برابر ضربه

23

عینک ایمنی

گاگلG200

P.O.SAFETY

پارساپتیک

محافظ در برابرگرد و غبار 

حفاظت در برابر ضربه

24

عینک ایمنی

گاگلG100

P.O. SAFETY

پارساپتیک

محافظ در برابرگرد و غبار - حفاظت در برابر ضربه

25

عینک ایمنی

PS-GL1204

Persian Safety

تجارتنمای اکسین

-

26

عینک ایمنی

PS-GL1003

Persian Safety

تجارتنمای اکسین

-

27

عینک ایمنی

PS-GL0501

Persian Safety

تجارتنمای اکسین

-

28

عینک ایمنی

PS-GL0801

Persian Safety

تجارتنمای اکسین

-

29

عینک ایمنی

PS-GL0701

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-

30

عینک ایمنی

PS-GL0903

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-

31

عینک ایمنی

PS-GL0901

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-

32

عینک ایمنی

PS-GL0401

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-

33

عینک ایمنی

PS-GL0403

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-

34

عینک ایمنی

PS-GL1202

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-

35

عینک ایمنی

R200

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-

36

عینک ایمنی

S200A

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-

37

عینک ایمنی

V100

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-

38

عینک ایمنی

V200

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-

39

عینک ایمنی

WA200

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-

40

عینک ایمنی

5000

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-

41

عینک ایمنی

WA100A

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-

42

عینک ایمنی

WA300A

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-

43

عینک ایمنی

WA100C

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-

44

عینک ایمنی

PUREX  مدل PU111

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-

45

عینک ایمنی

PUREX  مدل PU112

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-

46

عینک ایمنی

PUREX  مدل PU113

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-

47

عینک ایمنی

140P

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-

48

عینک ایمنی

Y20C

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-

49

عینک ایمنی

SL-B

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-

50

عینک ایمنی

گاگل FERRARI

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-

51

عینک ایمنی

757P

P.O. SAFETY

پارساپتیک

-