استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار

عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار

مواد شیمیایی مختلف خصوصیات و میزان سمیت متفاوتی دارند. مواجهه  با مواد شیمیایی سمی،میتواند منجر به اثرات مختلفی شود که شدت آن ها با توجه به  راه مواجهه (تنفسی، پوستی و گوارشی)و میزان تماس، متفاوت خواهد بود.در ارزیابی ریسک مواد شیمیایی سمی، میزان ریسک برای استفاده کنندگان، مشخص شده و اقداماتلازم برای محافظت پرسنل در برابر مواد شیمیایی، پیشنهاد میشود. بر اساس دستورالعمل ها و قوانینجاری کشور، کارمندان و کارگران صنایع بایستی در شرایط ایمن با مواد شیمیایی مواجهه داشتهباشند. در راستای انجام این وظیفه مهم، بایستی از کلیه مواد شیمیایی که در محیط کار استفادهمیشوند، از طریق شناسایی و ارزشیابی مخاطرات آن ها و روشهای کنترلی اتخاذ شده، ارزیابی دقیقیبه عمل آید.

 

به طور کلّی هدف از انجام ارزیابی ریسک مواد شیمیایی عبارت است از :

1 ) شناخت خطراتناشی از تمام مواد شیمیایی که در محیط کار استفاد ، انبار و یا حمل و نقل میشود.

2 ) ارزیابی میزان مواجهه کارکنان با مواد شیمیایی خطرناک از طریق تنفسی، پوستی و گوارشی

3 ) ارزیابی میزان کفایت اقدامات کنترلی در دسترس

4 ) مشخص کردن وظایفی (Task) که ریسک بالایی برای سلامتی کارکنان دارند

5 ) پیشنهاد اقدامات کنترلی مناسب برای حذف یا کاهش ریسک

 

تعیین ضریب مخاطره

مخاطرات ناشی از یک ماده شیمیایی به میزان سمیت و نحوه مواجهه بستگی دارد. ضریب مخاطرهمیتواند با توجه به تأثیرات سمّی مواد شیمیایی تعیین گردد. روش دیگر تعیین ضریبمخاطره از طریق دوز کشنده (50= LD 50%Lethal Dose ) و غلظت کشنده مواد شیمیایی است. لازم به ذکر است که اطلاعاتذکر شده در جداول را میتوان از شناسنامه ایمنی مواد شیمیایی (MSDS) بدست آورد.

 

اقدامات اصلاحی

اگر ارزیابی نشان دهد که انجام وظیفه در یک شغل ، ریسک زیاد و قابل توجهی وجود دارداقدامات اصلاحی مناسبی برای این شغل بایستی در نظر گرفته شود. این اقدامات میتواند در زمینههای زیر صورت بگیرد:

1 ) انتخاب اقدام اصلاحی مناسب برای حذف یا کاهش ریسک ، نظیر جایگزینی ماده شیمیاییسمی، نصب و راه اندازی سیستم تهویه  موضعی یا تهویه ترقیقی، اجرای کنترل های مدیریتی و تامین وسایل حفاظت فردی

2 ) برنامه ریزی دوره های آموزشی را برای کارکنان

3 ) نمومه برداری از هوای محیط کار

4 ) استفاده از نتایج معاینات پزشکی

5 ) بررسی تجهیزات مربوط به شرایط اضطراری و کمکهای اوّلیه و روشهای اجرایی آن ها

دپارتمان تولید محتوا ایمن سپاهان