استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

جدول مقایسه انواع متریال تشکیل دهنده دستکش ها

جدول مقایسه انواع متریال تشکیل دهنده دستکش ها

 

بیش از 41 % حوادث ناشی از کار، مربوط به آسیب های وارده به دست و انگشتان می باشد. دست انسان را خطرات متعددی از جمله لبه های تیز و برنده ، ضربات مكانیكی، مواد شیمیایی، حرارت، الكتریسیته، ارتعاش و پرتوهای رادیواکتیو در محیط های کاری تهدید می کند که جهت پیشگیری از این آسیب ها آشنایی با الزامات عمومی بكارگیری این تجهیزات حفاظتی و انواع دستكش های حفاظتی ضروری است. از این رو، دستکش های ایمنی متناسب با نوع عملکرد از مواد سازنده ی مختلفی ساخته و پرداخته می شوند که در جدول زیر ویژگی های مختلفی از متریال گوناگون ارائه گردیده است:

تدوین: دپارتمان تولید محتوا ایمن سپاهان