استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

استانداردهای مربوط به دستکش های ATG ای تی جی

استانداردهای مربوط به دستکش های ATG ای تی جی

  استاندارد en 388

EN 420:2003

ملزومات کلی دستکش:

این استاندارد ملزومات کلی دستکش های ایمنی مانند طراحی مناسب، بی ضرر بودن و ... را بررسی می کند.

   استاندارد en 388

EN 388:2003

خطرات مکانیکی:

1- مقاومت سایشی

2- مقاومت برشی

3- مقاومت پارگی

4- مقاومت سوراخ شدگی

   استاندارد en 407

EN 407:2006

خطرات گرمایی (حرارت/آتش):

1- قابلیت اشتعال

2- حرارت مستقیم

3- حرارت غیر مستقیم (همرفتی)

4- حرارت تابشی

5- پاشش فلز مذاب

6- ریختن فلز مذاب

   استاندارد en 511

EN 511:2006

محافظت سرمایشی:

1- سرما غیر مستقیم

2- سرما مستقیم

3- نفوذ ناپذیری در برابر آب

   استاندارد en 374

EN 374:2003

خطرات شیمیایی:

محافظت در برابر نفوذ مواد شیمیایی. حروف ارائه شده مربوط به 3 ماده شیمیایی که از یک لیست 12 تایی تعریف شده می باشند که دستکش حداقل 30 دقیقه بتواند در برابر آن مواد مقاومت کند.

   استاندارد en 374

مقاومت شیمیایی ضعیف:

این علامت مخصوص دستکش های ضد آب است که نتوانسته اند حداقل 30 دقیقه در برابر 3 ماده شیمیایی از بین 12 ماده تعریف شده مقادمت کنند ولی تست های نفوذ را گذرانده اند.

   استاندارد en 374

محافظت در برابر میکرو ارگانیسم ها:

تست نشت آب و یا هوا که مطابق بررسی های انجام شده دارای استاندارد سطح 2 باشد.