استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

تعیین طول عمر کاتریج ها و ماسک های شیمیایی در برابر بخارات آلی

تعیین طول عمر کارتریج ماسک های تنفسی ویژه ی بخارات آلی

تعیین تشخیص ارزیابی طول عمر فیلتر کارتریج شیمیایی ماسک تنفسی بخارات آلی حفاظت شاخص انتهای طول عمر آلاینده Breakthrough زمانبندی تعویض ESLI

آیا طول عمر کارتریج ها و ماسک های تنفسی صنعت خود را به درستی میدانید؟

تا کنون چگونه طول عمر کارتریج ها و ماسک های تنفسی خود را سنجیده اید؟

تا کنون چه میزان ضرر و زیان بابت عدم تشخیص صحیح طول عمرکارتریج ها و ماسک های تنفسی خود پرداخته اید؟

آیا تا کنون به آسیب های جدی جانی و مالی کارتریج و ماسک های تاریخ گذشته ی خود اندیشیده اید؟

کارشناسان مجرب ایمنی و بهداشت حرفه ای ایمن سپاهان

به شما کمک خواهند کرد تا به پاسخ خود برسید...

براساس استاندارد حفاظت تنفسی موسسه ایمنی و بهداشت حرفه ای امریکا OSHA ماسک های تصفیه ی هوا می بایست مجهز به شاخص انتهای طول عمر ESLI (End of Service life Indicator) باشند ولی در حال حاضر این شاخص فقط برای تعداد محدودی از مواد مثل هیدروژن سولفاید، منوکسید کربن، اتیلن اکساید و جیوه موجود است و برای اغلب بخارات آلی این شاخص وجود ندارد. بر مبنای استاندارد فوق الذکر، چنانچه کارتریج فاقد ESLI باشد، لازم است با توجه به شرایط محیط کار و مشخصات کارتریج  مورد استفاده نسبت به تخمین طول عمر آن ها و تدوین یک برنامه زمانبندی برای تعویض کارتریج ها اقدام گردد تا بدین ترتیب از تعویض به موقع کارتریج ها قبل از انتهای طول عمرشان اطمینان حاصل شود. بنابراین؛ برای حصول اطمینان از عملکرد صحیح ماسک های تنفسی در حفاظت کارکنان در برابر آلاینده های محیط کار ، لازم است کارتریج ماسک های تنفسی، قبل از فرا رسیدن طول عمرشان تعویض گردند.


منظور از تعیین طول عمر کارتریج ماسک های تنفسی، دوره ی زمانی است که کارتریج حفاظت کافی در برابر آلاینده، برای کاربر فراهم می کند. پس از این که کارتریج مقدار مشخصی از آلاینده ها را جذب کرد و ظرفیتش تمکیل گردید، آلاینده شروع به عبور از کارتریج کرده و وارد ماسک تنفسی می شود که به این شرایط عبور آلاینده Breakthrough می گویند. به بیان دیگر، مدت زمانی است که طول می کشد تا یک گاز یا بخار مواد جاذب درون کارتریج یا کانیستر را اشباع کرده و از آن عبور کند(به غلظت معیار برسد). استانداردهای OSHA به شماره ( III 3) (D) 1910.134 بیان می کند که به منظور محافظت در برابر گازها و بخارات، کارفرما می بایست از ماسک های دارای ESLIs که مورد تایید NIOSH باشد، استفاده کند یا در غیر اینصورت می بایست نسبت به تدوین برنامه ی زمانبندی برای تعویض به موقع کارتریج ها اقدام گردد.

نکات قابل توجه:

- طول عمر کارتریج ماسک های تنفسی به عوامل مختلفی نظیر مشخصات کارتریج (میزان جاذب، خواص کربن فعال به کار رفته و شکل هندسی بستر جاذب)، شرایط استفاده (غلظت آلاینده در محیط کار، رطوبت نسبی، دما و نرخ تنفسی) کارگر بستگی دارد.

-لازم به ذکر است تعیین طول عمر برای فیلترهای ذرات طبق استاندارد، برای ذرات نیاز نیست و فقط در مورد گازها و بخارات الزام شده است.

- کارگران می بایست در مورد برنامه ی حفاظت تنفسی و اینکه کارگر چه موقع می بایست فیلترها یا کارتریج ها را تعویض کند، آموزش ببینند.

- مطابق با استاندارد OSHA تکیه بر آستانه ی بویایی و دیگر خواص هشدار دهنده به عنوان تنها مبنای تعیین اینکه ماسک های تنفسی تصفیه کننده ی هوا حفاظت کافی را در برابر مواجهه با گازها و بخارات آلاینده فراهم می آورند، مجاز نیست و لازم است بر اساس اطلاعات عینی نسبت به تدوین و اجرای یک برنامه ی زمانبندی تعویض کارتریج یا کانیستر اقدام شود تا بدین ترتیب اطمینان حاصل شود که کارتریج ها قبل از انتهای طول عمرشان جایگزین می شوند.

-استاندارد OSHA بیان می کند که از ماسک های تصفیه ی گاز می بایست فقط وقتی استفاده شود که:
 > دارای یک شاخص پایان طول عمر قابل اعتماد باشند که کاربر را قبل از اینکه عبور آلاینده رخ دهد مطلع می کند.
 > یا یک برنامه تعویض کارتریج برمبنای داده های طول عمر کارتریج شامل: غلظت مورد انتظار، الگوی استفاده و مدت زمان استفاده تدوین شود.

منبع: نکات کاربردی در انتخاب و تعیین طول عمر کارتریج ماسک های تنفسی ویژه ی بخارات آلی - دکتر مهدی جهانگیری - هیات علمی دانشکده بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تعیین تشخیص ارزیابی طول عمر فیلتر کارتریج شیمیایی ماسک تنفسی بخارات آلی حفاظت شاخص انتهای طول عمر آلاینده Breakthrough زمانبندی تعویض ESLI