استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

عوامل سهيم در آسيب چشم

عوامل سهيم در آسيب چشم

عوامل سهيم  موثر ثر گذار  آسيب مخاطرات چشم بینایی کارگر

• عدم استفاده از حفاظ چشم
اداره آمار كار (BLS) آمريكا گزارش كرده كه تقريباً 3 مورد از هر 5 كارگر (60 درصد) كه چشم آنها آسيب ديده، در زمان حادثه از وسايل محفاظت چشم استفاده نكرده اند.

• استفاده از حفاظ نامناسب چشم براي شغل مربوطه
حدود 40 درصد از كارگران آسيب ديده از عينك ها بدون حفاظ (شيلد) جانبي استفاده كرده اند. البته هنوز برخي از صدمات ممكن است رخ دهد حتي زماني كه از عينك هاي فنجاني يا با حفاظ تخت جانبي استفاده مي شود. گاگل هاي كاملاً فيت، حفاظت كاملي را ايجاد مي كنند و براي محافظت از خطرات مايعات شيميائي بايد مورد استفاده قرار گيرند.

• ذرات پرتاب شده
BLS گزارش كرده كه علت 70 درصد از آسيب هاي چشمي در محيط كار ناشي از برخورد ذرات پرتاب شده يا سقوط اشياء بوده است. كارگران آسيب ديده آسيب ديده برآورد كرده اند كه نزديك 60 درصد از اشياء كوچكتر از سر سوزن بوده اند. تماس با مواد شيميائي مي تواند باعث حدود 20 درصد از آسيبهاي چشمي شود. حوادث ديگر توسط نوسان اشياء از يك حالت ثابت يا بسته ايجاده شده اند مثل تنه درخت، طناب ها، و زنجيرها يا ابزاري كه به چشم كارگران در حين استفاده از آنها، برخورد كرده است.


دپارتمان تولید محتوا ایمن سپاهان