استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

آموزش کارگران جهت استفاده بهینه از وسایل حفاظت فردی

آموزش کارگران جهت استفاده بهینه از وسایل حفاظت فردی

دوره  آموزش کارگران شیوه روش نحوه استفاده بهینه وسایل تجهیزات لوازم ایمنی حفاظت فردی ایمن سپاهان

هیچ برنامه حفاظت فردی بدون آموزش کارگران جهت استفاده بهینه از وسایل حفاظت فردی کامل نخواهد بود. لازم است که کلیه کارگرانی که باید در شغل خود از این وسایل استفاده کنند، تحت آموزش قرار گیرند. برنامه آموزشی در خصوص وسایل حفاظت فردی باید حداقل موارد زیر را پوشش دهد:

  •  چه زمانی استفاده از این وسایل لازم است.

  •  چه وسایلی لازم است.

  •  این وسایل چگونه باز و بسته، تنظیم و پوشیده می شوند.

  •  محدودیت های وسایل حفاظت فردی.

  •  نحوه مراقبت صحیح، نگهداری، عمر مفید و امحاء وسایل حفاظت فردی.

قبل از انجام کار کارگری که لازم است در کار خود از این وسایل استفاده کند، باید مطئن بود که کارگر می تواند:

  •  اثبات کند که موارد ذکر شده در برنامه آموزشی را یاد گرفته است

  •  اثبات کند که قابلیت استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی را دارد.

علاوه بر کارگران، سرپرستان و مدیران نیز باید از علت و روش صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی آگاهی داشته باشند. افراد درگیر در امور مربوط به نگهداری، تعمیرات، آزمایش و انتخاب این وسایل نیز باید تحت آموزش قرار گیرند. برنامه آموزشی باید شامل دو بخش تئوری و عملی باشد. همچنین در برنامه های آموزشی، باید توصیه های تولید کننده هر وسیله نیز آموزش داده شود.

 

1.آموزش تئوری

آموزش تئوری باید شامل موارد زیر باشد:

 توضیح ریسک های موجود و اینکه چرا این وسایل لازم هستند؛

 عملکرد، کارآئی و محدودیت های این وسایل؛

 دستورالعمل های انتخاب، استفاده و نگهداری وسایل حفاظت فردی. فرآیندهای کار مکتوب مثل مجوزهای کاری که مستلزم استفاده از وسایل حفاظت فردی هستند، باید توضیح داده شوند؛

 فاکتورهائی که می توانند حفاظت تأمین شده توسط وسایل حفاظت فردی را تحت تأثیر قرار دهد مثل استفاده از وسایل حفاظت فردی دیگر، فاکتورهای فردی، شرایط کاری، تناسب ناکافی، آسیب و نقص ها و پوشش؛

 شناسائی نقص های وسایل حفاظت فردی و تنظیم گزارش نقص ها و خسارات.

 

2. آموزش عملی

آموزش عملی باید شامل موارد زیر باشد:

- تمرین باز کردن، پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی؛

 -تمرین بازرسی و در صورت لزوم تست وسایل قبل از استفاده؛

- تمرین چگونگی نگهداری وسایل حفاظت فردی مثل چگونگی نظافت و تعویض قطعات معین. این تمرین می تواند بوسیله کاربر وسایل انجام شود؛

- دستورالعمل نگهداری ایمن وسایل.

گستره برنامه آموزشی بستگی به نوع وسایل، تناوب استفاده از آنها و نیازهای افراد آموزش دیده دارد. برخی از تولید کننده گان وسایل حفاظت فردی، دوره های آموزشی را برای کاربران خود برگزار می کنند که این دوره ها به طور خاص برای کاربران با جمعیت کم در یک صنعت که امکانات آموزشی ندارند، می تواند مفید باشد.

 

3. آموزش مجدد (بازآموزی) کارگران

زمانی که دلیلی مینی بر اینکه درک، انگیزه و مهارت های لازم برای استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارگران حفظ نشده است، باید تحت آموزش مجدد قرار گیرند. مواردی که آموزش مجدد کارگران لازم است عبارتند از:

 -تغییرات محیط کار که موجب می شود آموزش قبلی کارآئی چندانی نداشته باشد.

- تغییرات در نوع وسایل حفاظت فردی مورد استفاده که باعث می شود که آموزش قبلی کافی نباشد.

- عادات کاری یا نشانه هائی از اینکه کارگر ادراک، مهارت یا انگیزه لازم برای استفاده از این وسایل را حفظ نکرده است.

 

4. مستندسازی آموزش

باید به طور مکتوب مستند شود که هر کارگری که از وسایل حفاظت فردی استفاده می کند، آموزش لازم در این زمینه را دیده و آن را فهمیده است. این سند باید شامل موارد زیر باشد:

- نام و مشخصات هر کارگر

-تاریخ آموزش

- موضوع آموزش

 

 

نکته:

اسناد آموزش کارگران می تواند در حافظه کامپیوتر یا بصورت اسناد کاغذی بایگانی شده و در مواقع لازم قابل دسترس باشد. مستندسازی آموزش کارگران می تواند توسط فرم های پیشنهادی باشد که اثبات کننده دریافت آموزش و فهم کارگران در این زمینه باشد. نمونه ای از این فرم در شکل 2 ارائه شده است.

برای اطمینان از یادگیری مطالب آموزشی توسط کارگران و اینکه می توانند از وسایل حفاظت فردی خود بدرستی استفاده کنند قبل از آنکه اجازه انجام کار مستلزم استفاده از این وسایل را داشته باشند، می توان از آنها امتحان گرفت. در فایل پیوستی PDF، نمونه ای از امتحان آموزش وسایل حفاظت فردی ارائه شده است.

دوره  آموزش کارگران شیوه روش نحوه استفاده بهینه وسایل تجهیزات لوازم ایمنی حفاظت فردی ایمن سپاهان

   :: کانال ایمن سپاهان، تخصصی ترین مرجع اطلاعات لوازم حفاظت فردی

دپارتمان تولید محتوا ایمن سپاهان