استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

بررسی میزان کاهندگی صدای وسایل حفاظت شنوایی بر مبنای روش در شرایط آزمایشگاهی MIRE میکروفن داخل گوش

بررسی میزان کاهندگی صدای وسایل حفاظت شنوایی بر مبنای روش در شرایط آزمایشگاهی MIRE میکروفن داخل گوش

نویسندگان: اعظم بیابانی، محسن علی آبادی ، رستم گلمحمدی
بر گرفته از: مجله ارگونومی

بررسی میزان کاهندگی صدای وسایل حفاظت شنوایی بر مبنای روش در شرایط آزمایشگاهی MIRE میکروفن داخل گوش

مقدمه:

میزان کاهندگی صدای اسمی شرک تهای سازنده م یتواند در مقایسه با میزان کاهندگی واقعی آنها متفاوت باشد. مطالعه حاضر باهدف تعیین قدرت کاهندگی صدای واقعی گوشی های حفاظتی رایج در کشور انجام گردید.

روش کار:

در این مطالعه پنج مدل گوشی ایرماف مورد استفاده در صنایع کشور، در شرایط آزمایشگاهی MIRE بر روی 30 نفر بررسی گردید. قدرت کاهندگی گوشی ها بر مبنای روش میکروفن داخل گوش مجهز به SVANTEK شرکت SV 11904 توسط دستگاه دزیمتر مدل 102 ISO طبق استاندارد
25 اندازه گیری گردید. ارزیابی راحتی گوشی ها نیز توسط پرسشنامه محقق ساخت SV میکروفن مدل تعیین گردید.

 یافته ها:

نتایج نشان داد میزان کاهندگی واقعی گوشی های مورد مطالعه بین 49 % الی 86% کاهندگی اسمی قرار دارد. عاوه بر این میزان افت جایگذاری گوشی ها در فرکانس های پایین بسیار ناچیز تعیین گردید. میزان کارایی گوشی ها برمبنای نوع شرکت های سازنده اختاف معنی گوشی های مورد مطالعه بر مبنای امتیاز شاخص راحتی نیز در محدوده .)P > 0/ داری نداشت) 05 مطلوب قرار داشت. قدرت کاهندگی گوشی های مختلف از یک مدل نیز اختاف معنی داری نداشت .(P > 0/05)

نتیجه گیری:

استفاده نامنظم از گوشی حفاظتی میزان کاهندگی واقعی را از حداقل های تعیین شده در این مطالعه نیز پایین تر خواهد برد. آموزش و نظارت کافی در خصوص استفاده از گوشی می تواند بر پوشش دهی مناسب گوشی و افزایش میزان کاهندگی واقعی تأثیر گذار باشد.

بررسی میزان کاهندگی صدای وسایل حفاظت شنوایی بر مبنای روش در شرایط آزمایشگاهی MIRE میکروفن داخل گوش

دپارتمان تولید محتوا ایمن سپاهان