استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

آنالیز خطرات شغلی برای ارزیابی وسایل حفاظت فردی PPE

آنالیز خطرات شغلی برای ارزیابی وسایل حفاظت فردی PPE

آنالیز ارزیابی بررسی چک لیست خطرات شغلی وسایل تجهیزات لوازم حفاظت فردی PPE

:: انتخاب وسایل حفاظت فردی
* تلاش شود تا میزان مواجهه کارگر از طریق به کارگیری کنترل های مهندسی، اصلاح روش کار و یا کنترل های اجرایی کاهش یابد. اگر هیچ یک از این راهکارهای کنترلی قابل اجرا نبوده یا کافی نباشد، باید نوع وسیله حفاظت فردی لازم تعیین شود.
* اگر وسایل حفاظت فردی لازم است، باید مناسب خطر باشد تا حفاظت کافی و پایدار تامین نموده و همچنین مناسب (فیت) کارگر باشد
* توجه داشته باشید که روش های کنترلی در آخرین ستون سمت چپ فرم آنالیز خطر شغلی (جدول زیر) در ردیف خطر تعیین شده ثبت شود.
*اگر هنوز معتقد هستید که کنترل نشده است، لازم است که انجام آن شغل را متوقف کنید یا تعداد انجام آن را به کمترین حد ممکن، کاهش دهید.


:: تایید (گواهی) ارزیابی خطر
* فرم گواهی ارزیابی خطری که شما برای ارزیابی خطر و به کارگیری کنترل های مورد نیاز، استفاده کرده اید، تایید شود.
* هر الزام جدید برای وسایل حفاظت فردی تعیین شده توسط شما در برنامه مستند پیشگیری از حادثه اضافه شود.

آنالیز ارزیابی بررسی چک لیست خطرات شغلی وسایل تجهیزات لوازم حفاظت فردی PPE
آنالیز ارزیابی بررسی چک لیست خطرات شغلی وسایل تجهیزات لوازم حفاظت فردی PPE

دپارتمان تولید محتوا ایمن سپاهان