استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

انتخاب و تأمین وسایل حفاظت فردی

:: انتخاب و تأمين وسايل حفاظت فردي

انتخاب صحیح درست عوامل پارامتر موارد لوازم تجهیزات ایمنی حفاظت فردی PPE ایمن سپاهان اصفهان


زماني كه مشخص شد براي كنترل خطر نياز به استفاده از وسايل حفاظت فردي است، اين وسايل بايد براي كارگران طوري انتخاب شوند كه علاوه بر تطابق با خطر، يك حفاظت پايدار و در عين حال راحت با كمترين زحمت و دردسر ايجاد نمايند. علاوه بر اين، وسيله حفاظت فردي بايد داراي طرح و ساختار ايمن باشد.

در حين انتخاب وسايل حفاظت فردي، لازم است دو معيار زير تعيين شوند:
• درجه حفاظت لازم
• تناسب تجهيزات با شرايط (شامل ميزان عملي بودن استفاده از وسيله و امكان تعمير خوب آن) درجه حفاظت و طرح وسيله بايد در هم ادغام شوند چون هر دو روي بازدهي كل، قابليت پوشش و مقبوليت آنها تأثير گذار هستند.

* موارد زير به عنوان راهنما مي تواند در انتخاب وسيله حفاظت فردي مورد استفاده قرار گيرد:
1 - تطبيق وسيله حفاظت فردي با خطر
در انتخاب وسايل حفاظت فردي هيچ راه ميانبري وجود ندارد. وسيله حفاظت فردي بايد كاملاً منطبق با خطري باشد كه كارگر را تهديد مي كند. در برخي از مشاغل، در كل س كیل شغلي، وظيفه يكسان يا مشابهي انجام مي شود كه انتخاب وسيله حفاظت فردي براي آن، آسان است. در برخي از موارد كارگران ممكن است با دو يا چند خطر مختلف مواجهه داشته باشند. به عنوان مثال يك كارگر بايد از گازهاي حاصل از جوشكاري، تشعشعات، فلز مذاب و پرتاب تراشه ها محافظت شود. در چنين مواردي چندين وسيله حفاظتي لازم است كه عبارتند از: كلاه ايمني مخصوص جوشكاري، عينك هاي حفاظتي جوشكاري و رسپيراتور حفاظتي يا هود (كلاهك) جوشكاري همراه با شلنگ تأمين هوا.

2 - تهيه وسيله
تصميم گيري ها در اين زمينه بر اساس ارزيابي كامل خطر، پذيرش وسيله توسط كارگر و انواع موجود وسيله حفاظت فردي اتخاذ مي شود. زماني كه تصميم بر استفاده از اين وسايل شد، ترجيحا سعي شود كه از مناطق اطراف خريداري شود. با نمايندگي هاي فروش آموزش ديده، مشورت و پيشنهادات آنها را در اين زمينه بگيريد. هميشه موارد جايگزين را هم بخواهيد و اطلاعات ادعا شده در محصول را با داده هاي حاصل از آزمايش آنها چك كنيد. اين وسايل را امتحان كنيد و ببينيد كه آيا آنها تمام معيارهاي شما را قبل از تأئيد نهائي دارا مي باشند. در مورد وسايل حفاظت فردي وارداتي يا توليد داخل، مطابق ماده 90 قانون كار ايران، بايد قبل از عرضه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت مورد تأييد قرار گرفته باشند. در اين زمينه البته مي توان از منابع اطلاعاتي مفيد و معتبر نيز بهره جست. به عنوان نمونه NIOSH داراي يك ليست از انواع رسپيراتورهاي مورد تأييد مي باشد كه با مراجعه به وب در نظر گرفته شده براي آن به نشاني http://www2a.cdc.gov/drds/cel/cel_form_code.asp مي توان با جستجوي سريع بر اساس نوع وسيله، نوع آلاينده در مواجهه و يا حتي ليست توليد كننده گان محصولات و...، وسايل معتبر را مطابق نياز، شناسائي نمود.

3 - درگير كردن كارگران در ارزيابي ها
اين نكته بسيار مهم است كه هر كارگري در انتخاب مدل خاصي از وسيله حفاظت فردي درگير شود. اين همكاري در انتخاب وسيله مي تواند با معرفي و عرضه مدلهاي معتبر وسيله در محيط كار براي آزمايش كارگران و فراهم كردن فرصتي براي ارزيابي آنها توسط كارگران حاصل شود. در اين روش اكثر اطلاعات در مورد ميزان تناسب )فيت بودن(، راحتي و پذيرش وسیله توسط كارگر، حاصل خواهد شد. زمان انتخاب اين وسايل كارگران بايد از بين دو تا سه مدل مناسب، براساس اولويت، انتخاب خود را انجام دهند. وسيله حفاظت فردي بايد بطور اختصاصي به كارگر تحويل شود.

4 - در نظر گرفتن راحتي فيزيكي وسيله (ارگونومي)
اگر يك وسيله حفاظت فردي، سنگين يا از لحاظ فيت بودن، بطور غير ضروري شل باشد، احتمالا توسط كارگر، مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. نكته ديگري كه بايد به آن توجه شود آن است كه اين وسايل اگر جذاب نبوده يا راحت نباشند و يا از كارگر خواسته نشده باشد كه از بين چند مدل، يكي را انتخاب كرده ياشد، احتمالاً تطابق آنها ضعيف مي باشد. زماني كه چندين وسيله حفاظت فردي با همديگر مورد استفاده قرار مي گيرند، ارتباط و برهم كنش آنها با همديگر نيز بايد مورد ملاحظه قرار گيرد. از هر فرصتي براي انعطاف پذيري در انتخاب اين وسايل استفاده شود تا زماني كه آنها منطبق يا قوانين و استانداردها شوند.

5 - ارزيابي هزينه ها
هزينه وسايل حفاظت فردي يكي از نكات مهم در برنامه اجرائي آنها مي باشد. در برخي از برنامه ها از ماسك هاي يكبار مصرف استفاده مي كنند بدليل آنكه هزينه آنها كم است. با اين وجود بايد مدت زمان استفاده آنها نيز در نظر گرفته شود. از اين نظر ممكن است كه يك ماسك دوكاتريجي اقتصادي تر از ماسك هاي يكبار مصرف باشد. در تحليل هاي اقتصادي علاوه بر قيمت اوليه، بايد عمر مفيد و هزينه هاي عملياتي و جانبي نيز در نظر گرفته شده و در نهايت بر كل زمان استفاده يا عمر مفيد وسيله تقسيم شود. در اين صورت مي توان ارزيابي صحيحي از لحاظ اقتصادي انجام داد. با اين رويكرد حتي ممكن است كنترل هاي مهندسي كه بايد قبل از اجراي برنامه حفاظت فردي اجراء مي شدند، كم هزينه تر باشند.

6 - بازنگري استانداردها
بايد در زمان انتخاب اين وسايل، استانداردهاي مرتبط از اين جنبه كه آيا با استفاده از وسايل حفاظت فردي، امكان آسيب ناشي از مواجهه خطر، حذف يا به حداقل مي رسد، بررسي شوند. اگر با استفاده از اين وسايل، مواجهه با خطر بيشتر از حد در نظر گرفته شده باشد، در عمل، آنها حفاظت كافي را فراهم نخواهند كرد. اين مورد مي تواند در خصوص عينكهاي محافظتي در برابر پرتوها، وسايل حفاظت تنفسي، برخي از لباس كارها، گوشي هاي حفاظتي و ... مصداق بيشتري داشته باشد. با استفاده از اين وسايل، مواجهه با خطر يا عامل زيان آور بايد كمتر از مقادير و حدود مجاز مواجهه باشد.

دپارتمان تولید محتوا ایمن سپاهان