استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

مسئوليت هاي كارفرما در حوزه لوازم حفاظت فردی PPE

.: مسئوليت هاي كارفرما در حوزه لوازم حفاظت فردی PPE:.

مسئوليت هاي كارفرما در حوزه لوازم حفاظت فردی PPEمسئوليت هاي كارفرمايان در برنامه PPE بصورت الزام است. در اين زمينه كارفرما براي پياده سازي برنامه انتخاب و استفاده از وسايل حفاظت فردي توسط كارگران، باید:
الف- ارزيابي خطرات محيط كار را انجام دهد.
ب- فرآيند و نتايج ارزيابي خطر را مستند كند.
ج- وسايل حفاظت فردي مناسب كارگران را شناسايي نمايد.
د- وسايل حفاظت فردي مناسب كارگران را تأمين نمايد.
ه- كارگران را در مورد استفاده و مراقبت از وسايل حفاظت فردي آموزش دهد (اگر لازم بود، آموزش مجدد دهد).
و- فرآيند آموزش را مستند نمايد.
ز- كاركنان را ملزم به استفاده از اين وسايل در مشاغل خود، نمايد.
ح- وسايل حفاظت فردي را در شرايط خوب و ايمن نگهداري كند و در مواقع لازم آنها را تعمير يا تعويض كند.
و- از كاربرد مناسب وسايل حفاظت فردي توسط كارگران مطمئن شود.
ز- اثربخشي برنامه PPE را بازنگري و بروز نمايد.

.: مسئوليت هاي كارگران :.


در اجراي برنامه PPE ، كارگران نيز همانند كارفرمايان وظايفي دارند. آنها بايد:
الف- از وسايل حفاظت فردي به نحو صحيحي استفاده نمايند.
ب- در جلسات آموزسي مربوط به PPE شركت نمايند.
ج- از وسايل حفاظت فردي بخوبي مراقبت نموده و آنها را تميز نمايند.
د- اگر وسايل حفاظت فردي نياز به تعمير يا تعويض داشتند، به سرپرستان خود اطلاع دهند.
با توجه به اهميت مسئوليت ها بخصوص مسئوليت هاي كارفرمايان در اين زمينه و آشنایي با روند اجرايي آن ها

.: دپارتمان تولید محتوا ایمن سپاهان
بر گرفته از: "راهنمای انتخاب و استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط کار "