استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

خواص کربن اکتیو

خواص کربن اکتیو 

خواص کربن اکتیو ماسک تنفسی  اف ان پی ای FNPA ایمن سپاهان ترکیبات آلی شیمیایی

سطح کربن اکتیو غیر قطبی بوده و تمایل بسیاری به جذب مواد غیر قطبی همچون ترکیبات آلی دارد و نسبت به ترکیبات قطبی همچون آب خاصیت آبگریزی داشته و تمایل به جذب آن ها ندارد. عمل جذب یک پدیده سطحی می باشد که طی آن ماده جذب شده از طریق انتشار به سطح ماده جاذب منتقل شده و بوسیله پیوندهای واندروالسی به سطح کربن متصل می شود و عمل انتشار به واسطه گرادیان یا اختلاف غلظت بین سطح کربن و توده سیال انجام می گیرد. با توجه به اینکه این نیروها (واندروالسی) ضعیف بوده و قابل برگشت هستند جذب سطحی یا Adsorption را به عنوان فرایندی فیزیکی می شناسیم که توسط عواملی نظیر حرارت، فشار و … این اتصالات شکسته شده و دفع یا Desorption رخ میدهد، از این موضوع استفاده نموده و کربن اکتیو را پس از مصرف احیاء می کنند.

کربن اکتیو بدلیل داشتن سطح اکسید شده می توان روی بعضی مواد اثر شیمیایی داشته باشد این موضوع اساس جذب شیمیایی توسط کربن اکتیو می باشد که در این نوع جذب ساختار شیمیایی ماده جذب شده تغییر می نماید. بقایای مواد گندزدا مانند کلرین و کلرآمین ها بواسطه عمل احیاء کاتالیتیکی توسط کربن اکتیو حذف شده و از بین می روند. این واکنش شامل انتقال الکترون ها از سطح کربن اکتیو به این مواد می باشد، در واقع کربن اکتیو بعنوان یک عامل کاهنده عمل می کند. این واکنش بسیار سریع است و در بستری از کربن اکتیو تازه در چند اینچ اولیه رخ میدهد. می توان گفت جذب کلرین بصورت خطی در چند ثانیه رخ می دهد در صورتیکه جذب فیزیکی (حذف مواد آلی) در چند دقیقه بصورت خطی می باشد. جذب کلرآمین ها کندتر از کلرین ها می باشد.

بر گرفته از: شرکت پالایه گستر

دپارتمان تولید محتوا ایمن سپاهان