استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

حدود مجاز مواجهه شغلی

حدود مجاز مواجهه شغلی

 ويرايش چهارم 1394- مركز سلامت محیط و كار

حدود مجاز مواجهه شغلی مركز سلامت محیط و كار

Exposure Limit حدود مجاز مواجهه شغلی

تدوین حدود مجاز مواجهه شغلي با عوامل مخاطره زا باید اساسا منطبق بر پژوهش های فراگیر و مستمر باشد. اما اغلب محدوی های تحقیقاتي و ملاحظات اجرایي این اجازه را نمي دهد که با موضوع رویكردی کاملا پژوهش محور داشت. تجربیات کشورهای پیشرو و سازمان های فراملیتي نیز به طور مطلق منطبق و متكي بر پژوهش های خود آنان نیست بلكه با بهره گیری از نتایج کار محققین در سراسر دنیا و تجربیات میداني و اجرایي و با در نظر گرفتن ملاحظات محلي حدود مجاز را برای عوامل زیان آور تدوین و منتشر مي کنند. بدین جه کمیته تدوین و بازنگری حدود مجاز مواجهه شغلي در سال 1565 تحت نظارت مرکز سلام محیط و کار وزارت بهداشت تصمیم گرفت که با رعایت سه رویكرد: اقتباس، پژوهش محوری و اجماع علمي صاحب نظران به بازنگری حدود مجاز مواجهه شغلي بردازد. در هر حال پایه اصلي تدوین ویرایش جدید با رعایت قالب اصلي ویرایش های قبلي کتاب حدود مجاز مواجهه شغلي بوده است. 

کتاب حاضر تحت عنوان "حدود مجاز مواجهه شغلی"، می تواند به عنوان راهنما برای سالم سازی محیط کار و تأمین سلامت شاغلین مورد استفاده متخصصین بهداشت حرفه ای قرار گیرد. بنا براین استفاده و تفسیر حدود مجاز مزبور محدود به کسانی است که دانش لازم را برای آن ها آموخته باشند و از محدودی هایی که ممكن است در حالات مختلف عملی پدید آید آگاهی داشته و بتوانند تفسیر صحیحی از تطابق این حدود مجاز با آلودگی محیط کار بدست آورند. مطالعه اسناد و مدارکی که بر پایه آن حدود مجاز وضع گردیده می تواند راهنمای خوبی در این زمینه باشد. جهت استفاده از این کتاب لازم است مقدمه هر بخش را به دقت مطالعه و در موارد ضروری با متخصصین مربوطه مشورت نمایند، بدیهی است که مسئولیت عواقبی که از کاربرد غیر صحیح این حدود مجاز به وجود آید و یا احیانا مربوط به حالات استثنایی و بسیار نادر باشد به عهده کمیته تدوین این حدود نخواهد بود. کمیته تدوین حدود مجاز مواجهه را هر دو تا سه سال یكبار مطابق با مقتضیات و » حدود مجاز مواجهه شغلی « شغلی کتاب معیارهای اولویت های کشوری مورد تجدید نظر قرار می دهد، لذا کلیه استناد و مدارک بدست آمده در ارتباط با تأیید یا رد موارد اعلام شده در کمیته مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تأیید در چاپ بعدی ملحوظ خواهد شد. رعایت حدود مجاز اعلام شده در این کتاب برآوردی از وضعیتی است که در آن شرایط اختلال فیزیولوژیک یا بیماری مشهودی برای شاغلین در محدوده های اعلام شده حادث نگردد. لیكن باید توجه داشت که شرایط جسماني و زمینه های فردی شاغلین متفاوت مي باشد و این حدود بیان کننده مرز حقیقي بین سلامت و خطر نمي باشد به همین منظور در اغلب موارد حد مراقب نیز تعریف گردیده است . به نظر مي رسد اگر شاغلین روزانه 5 ساعت و 11 ساعت کار هفتگي با حدود اعلام شده مواجهه داشته باشند برای یک دوره کاری سلام آنان تأمین مي گردد.

کمیته کشوری تدوین حدود مجاز مواجهه شغلی

دانلود کامل کتاب "حدود مجاز مواجهه شغلی" :