استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

جدول انتخاب فیلترهای شیمیایی متناسب با ماده شیمیایی

جدول انتخاب فیلترهای شیمیایی متناسب با ماده شیمیایی

جدول انتخاب فیلتر

نام ماده

فرمول

نقطه جوش

حد آستانه بو

حد تماس مجاز

پاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )

نوع فیلتر

ppm

استالدهید

8/28

0002/0

25

45

محرک بینی ، چشم ، سرفه ، سردرد

AX

اسید استیک

8/1

5/2

10

25

سوز آور ، محرک ، باعث درماتیت میشود

A

استیک اتر

-

-

-

-

-

مراجعه به اتیل استات

A

استن

5/56

5/47

500

1188

تحریک پوست ، چشمها ، دستگاه تنفس

AX

استونیتریل

1/81

70

40

67

سمیت بالا ، مراجعه به هیدروژن سیانید

A

استیلن

84-

2/657

-

-

خفگی

**

آکوولئین

5/52

05/0

1/0

23/0

تحریک چشمها ، دستگاه تنفس

A

اکریلونیتریل

3/77

1/8

2

3/4

مشکوک به سرطان ، مراجعه به هیدروژن سیانید

AB

الیل کلراید

6/44

41/1

1

3

تحریک پوست ، صدمه به کبد و کلیه

AX

آمونیاک

3/33-

026/0

25

17

تحریک چشمها ، بینی ، گلو ، برونشیت و خیز

K

آمیل استات اِن

148

026/0

100

532

تحریک چشمها ، بینی ، گلو ، سرفه ، تهوع

A

نام ماده

فرمول

نقطه جوش

حد آستانه بو

حد تماس مجاز

پاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )

نوع فیلتر

ppm

آنیلین

4/184

0002/0

2

6/7

صدمه به سیستم عصب مرکزی ، چشم ، غدد

A

ارسنیک

-

-

-

01/0

سمیت بالا ، سرطانزا

3P

ارسنیک تری اکسید

-

-

-

01/0

سرطانزا

3BP

ارسین

55-

84/0

05/0

16/0

سردرد ، بیماری معده

B

ازبستوز کروسیدولیت

-

-

-

2/0

-

سرطانزائی تأیید شده

3P

ازبستوز آموسیت

-

-

-

5/0

-

سرطانزائی تأیید شده

3P

آزبستوز کریزوتیل

-

-

-

2

-

سرطانزائی تأیید شده

3P

بنزن

80

5/4

5/0

6/1

سمی –محرک مشکوک به سرطانزائی

A

بنزیل بروماید

198

-

-

-

سمی –محرک چشمها

A

بنزیل کلراید

179

235/0

1

2/5

تحریک غشاء چشمها

A

بریلیم

2970

-

-

002/0

صدمه به ششها مشکوک به سرطانزائی

3P

برومین

73/58

329/0

1/0

66/0

تحریک سیستم تنفس صدمه به پوست

B

برمواستن

136

-

-

-

تحریک چشم ، سمی

A

نام ماده

فرمول

نقطه جوش

حد آستانه بو

حد تماس مجاز

پاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )

نوع فیلتر

ppm

برموفرم

5/149

5300

5/0

2/5

تحریک غشاء و باعث مرگ میشود

A

برموتولوئن

7/183

-

-

-

محرک

A

برموتری فلورواتیلن

5/2-

-

-

-

سمی –صدمه به کلیه کبد – تهوع

AX

بوتانن ( متل اتیل کتن)MEK

57/79

7375/0

200

590

محرک –خواب آور

A

بوتیل استات (n)

126

009/0

150

713

مراجعه به آمیل استات

A

بوتیل الکل (n)

5/117

36/0

50

152

خواب آور ، درماتیت ، صدمه به چشمها ، کبد

A

بوتیل الکل (ter)

5/99

219

100

303

خواب آور ، درماتیت ، صدمه به چشمها ، کلیه

A

کربن دی اکساید

2/78-

-

5000

9000

خفگی ، سردرد ، گیجی و خواب آلودگی

**

کربن دی سولفاید

5/46

0243/0

10

31

سردرد و گیجی ، هذیان ناخوشی

AX

کربن منوکسید

191-

-

25

29

سمیت بالا ، تهوع ، سردرد ، سرگیجه

3UP

نام ماده

فرمول

نقطه جوش

حد آستانه بو

حد تماس مجاز

پاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )

نوع فیلتر

ppm

کربن تترا کلراید

8/76

60

5

31

سردرد ،ناخوشی صدمه به کبد، سرگیجه

A

کلرین

5/34-

03/0

5/0

5/1

خورنده و سوزاننده ، سمی ، محرک پوست ، خیز ریه

B

کلرین دی اکسید

9/9

3/0

1/0

28/0

تحریک غشاء

B

کلرواستن

119

-

1

8/3

تحریک چشمها

3AP

کلرواستوفنون

237

102/0

05/0

32/0

تحریک زیاد چشمها

3AP

کلروبنزن

7/131

98/0

10

46

سمی برای سیستم عصب مرکزی ، سردرد

A

کلروبرمومتان

8/67

2100

200

1060

محرک ، خواب آور متیلن کلراید را ببینید

A

کلروفرم

26/21

250

10

49

خواب آور مشکوک به سرطانی

AX

کلرونیتروپروپان

134

-

2

10

محرک

A

کلروپیکرین

112

4/5

1/0

67/0

تحریک چشمها ، بیماری معده ، ناخوشی

A

کلروپون

4/59

-

10

36

سمی برای سیستم عصب مرکزی

AX

کلروسولفونیک اسید

151

-

-

-

تحریک چشمها و بینی

3BP

کرسول

200

0012/0

5

22

سوختگی پوست

A

نام ماده

فرمول

نقطه جوش

حد آستانه بو

حد تماس مجاز

پاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )

نوع فیلتر

ppm

cs

-

-

-

-

-

تحریک چشمها

3AP3BP

سیانوژن

21-

500

10

21

تحریک غشاء ، سردرد ، تهوع

B

سیانوژن کلراید

1/13

2

3/0

75/0

سمی م محرک ، سیانوژن را ببینید

B

سیکلوهگزان

7/80

43/1

300

1030

تحریک پوست

A

سیکلوهگزانول

5/161

400

50

206

خواب آور، صدمه به کبد ، کلیه ، رگ

A

سیکلوهگزانون

6/155

48/0

25

100

خواب آورسبک محرک

A

د-د-ت

-

07/5

-

1

صدمه به سیستم عصب مرکزی

3AP

دی کلرواتان

5/83

445

100

405

محرک

A

دی کلرو اتیل اتر

5/178

90

5

29

تحریک غشاء خیز ریه

A

دی کلرواتیلن

59

3358/0

200

793

محرک و خواب آور

AX

دی کلرومتان

-

-

50

174

متیلن کاراید را ببینید

AX

دی کلرو پروپن

75

-

1

5/4

محرک قوی

A

دی اتیل آمین

5/55

0846/0

5

15

صدمه به چشمها

AK

نام ماده

فرمول

نقطه جوش

حد آستانه بو

حد تماس مجاز

پاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )

نوع فیلتر

ppm

دی متیل سولفات

5/37

-

1/0

52/0

سوختگی پوست ، ضعف مشکوک به سرطان – ورم ملتحمه چشم فلج

AX

دی متیل فرمامید

8/152

300

10

30

محرک ، صدمه به کلیه

A

دی متیل هیدرازین

3/63

12

01/0

025/0

محرک، مشکوک به سرطان

K

دی اکسان

101

018/0

25

90

محرک غشاء ، صدمه به کلیه

A

گرد و غبار

-

--

--

--

--

-

3P

اتان

172-

-

-

-

خفگی

**

اتانل آمین

5/170

333/5

3

5/7

محرک

AK

اتیل استات

15/77

0196/0

400

1440

محرک غشاء ، خواب آور کم خونی

A

اتیل الکل

3/78

34/0

1000

1880

تحریک چشمها و تنفس

A

اتیل برماید

3814

89

5

22

سمی ، خواب آور ، ورم ملتحمه چشم ، مشکوک به سرطان

AX

اتیل کلراید

3/12

21

100

264

خواب آور ، محرک شش ( ریه ) و چشمها

AX

اتیل اتر

6/34

99/0

400

1210

محرک

AX

نام ماده

فرمول

نقطه جوش

حد آستانه بو

حد تماس مجاز

پاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )

نوع فیلتر

ppm

اتیل بنزن

-

7/8

100

436

تحریک غشاها

A

اتیلن دی آمین

2/117

48/0

10

25

-

AK

اتیلن

140-

299

-

-

-

**

اتیلن اکساید

7/10

520

1

8/1

محرک بیماری ریه ، مشکوک به سرطان

AX

فیومهای آتش( )

-

-

-

-

-

-

3UP

فیومهای آتش( )

-

-

-

-

-

-

3BP

فرمالدهید

5/19

47/1

3/0

37/0

محرک ریه ، خیز ریه، مشکوک به سرطان

AX

فرمیک اسید

8/100

045/0

5

914

خورنده ، سوزاننده و محرک غشاء

A

فرئون

-

-

-

-

-

خفگی ، خواب آور

**

فورفوریل الکل

171

32

10

40

مسمومیت ، سمیت بالا

A

فیوم

-

-

-

-

-

-

3P

فورفورال

7/161

24/0

2

9/7

محرک ، صدمه به چشمها

A

گازولین ( بخارات )

-

-

-

300

89

آسیب به چشمها

A

هگزاکلرو سیکلوهگزان

-

-

-

5/0

محرک ، آسیب به سیستم عصب مرکزی ، تشنج

3AP

نام ماده

فرمول

نقطه جوش

حد آستانه بو

حد تماس مجاز

پاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )

نوع فیلتر

ppm

هیدرازین

5/113

3

01/0

013/0

مسمومیت سیستمیک ، مشکوک به سرطان

K

هیدروکربونها

-

65 ‹

-

-

-

-

A

هیدروژن برماید

126

66/6

3

9/9

سمی –افسردگی

B

هیدروژن کلراید

8/84-

7

5

5/7

صدمه به چشمها خواب آور

B-E

هیدروژن سیانید

7/25

9/0

7/4

5

 سمیت بالا

B

هیدروژن فلوراید

4/19

033/0

3

3/2

سمی –خورنده و سوزاننده ، محرک

B

هیدروژن یوداید

3/35-

-

-

-

مراجعه به آیودین

B

هیدروژن سولفاید

4/60-

0007/0

10

14

محرک ، سردرد ، سرفه ، سمیت زیاد

B

ایودین

184

9

1/0

1

تحریک غشاها

B

آیرن پنتاکربونیل

103

-

1/0

23/0

-

U

ایزو آمیل الکل

116

2/25

100

361

محرک چشمها و تنفس

A

ایزو بوتیلن

9/6-

96/54

-

-

خفگی ، خواب آور

AX

نام ماده

فرمول

نقطه جوش

حد آستانه بو

حد تماس مجاز

پاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )

نوع فیلتر

ppm

ایزوسیانات

-

-

-

-

-

-

3AP

ایزوپروپیل الکل

3/80

48/7

400

983

محرک چشمها ، خواب آور

A

کتن

56-

-

5/0

86/0

محرک ، خیز ریه

AX

لیندان

-

-

-

-

-

مراجعه به سیکلوهگزان

-

مالئیک انهیدرید

202

84/1

25/0

1

سوختگی پوست و چشمها ، خیز ریه

A

جیوه ( بخارات)

9/356

-

-

025/0

تحریک غشاء

3HgP

متان

5/161-

-

-

-

-

**

متوکسی اتیل استات

4/156

288/0

5

24

تحریک چشمها صدمه به کبد

A

متیل الکل

5/64

11/13

200

262

صدمه به سیستم عصب مرکزی ، کلیه ، عصب نوری ، درماتیت

AX

متیل بروماید

56/3

80

1

9/3

محرک ، صدمه به عصب و رگها

AX

متیل کلراید

7/23-

-

50

103

خواب آور ، صدمه به چشمها کلیه ، قلب و سیستم اعصاب مرکزی

**

متیل اتیل کتن

5/79

7375/0

200

590

محرک و خواب آور

A

نام ماده

فرمول

نقطه جوش

حد آستانه بو

حد تماس مجاز

پاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )

نوع فیلتر

ppm

متیل فرمات

32

500

100

256

خواب آور محرک چشمها ، تنفس

AX

متیل یوداید

5/42

-

2

12

مشکوک به سرطان

AX

متیل کلراید

8/39

540

50

174

صدمه به چشمها خواب آور سرگیجه مشکوک به سرطان

AX

میست

-

-

-

-

-

-

P3

موستارددگان

228

-

-

-

محرک قوی ، سرگیجه

B

نیکل کربنیل

43

21/0

05/0

12/0

-

UP3

نیتریک اسید

86

75/0

2

2/5

سمی – خورنده و سوزاننده ، برونشیت و خیز ریه

BP3

نیتروبنزن

9/210

0235/0

1

5

سییانوز ، سردرد ، گیجی تهوع

A

نیتروژن دی اکسید

21

2

3

6/5

تحریک تنفس ، سرفه خیز ریه

NOP3

نیتروگلیسیرین

-

-

05/0

46/0

سردرد ، گیجی

A

نیتروز ( گاز )

-

-

-

-

مراجعه به نیتروژن اکساید

NOP3

حشره کش ها

-

-

-

-

-

-

AP3

فسژن

3/8

2

1/0

4/0

محرک ، خیز ریه ، سمیت بالا

B

نام ماده

فرمول

نقطه جوش

حد آستانه بو

حد تماس مجاز

پاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )

نوع فیلتر

ppm

فسفین

5/87-

028/0

3/0

42/0

محرک ، کم خونی

B

فسفروز اکسی کلراید

105

-

1/0

63/0

مراجعه به فسفرزپنتا کلراید

B

فسفرز پنتا کلراید

8/166

-

1/0

85/0

خطر جدی برای چشمها، محرک

B

فسفرز تری کلراید

2/74

-

2/0

1/1

تحریک چشمها ، بینی و حلق

B

فتالیک آنهیدرید

295

-

1

1/6

محرک غشاء ها

AP3

پروپان

41-

1800

-

-

-

**

پروپیلن دی کلراید

8/96

-

75

347

درماتیت، صدمه به کلیه

A

پیریدین

3/115

009/0

5

16

خواب آور، محرک ، سر گیجه

A

سدیم هیدروکسید

-

-

-

2

خورنده و سوزاننده ، محرک

P3

اسپری رنگ

-

-

-

-

-

-

AP1AP3

اَستیرن منومر

146

43/0

20

85

محرک چشمها ، خواب آور

A

سولفوریک اسید

330

1

-

1

-

EP3

سولفورکلراید

138

-

1

5/5

محرک چشمها و تنفس

BP3

نام ماده

فرمول

نقطه جوش

حد آستانه بو

حد تماس مجاز

پاسخ فیزیولوژیکی ( توضیحات )

نوع فیلتر

ppm

سولفور دی اکساید

10-

17/1

2

2/5

صدمه به چشمها و تنفس

E

سولفور تری اکساید

8/44

-

-

-

مراجعه به سولفور دی اکساید

EP3

تترا کلرواتان

3/146

21

1

9/6

سردرد ، درد معده

A

تترااتیل سرب

198

-

-

1/0

-

AP3

تولوئن دی ایزوسیانات

118

2/3

005/0

036/0

درماتیت ،اسپاسم ، برونشها

A

تولوئن

4/110

55/17

50

188

مراجعه به بنزن

A

تری کلرو اتان

1/74

8/542

350

1910

خواب آور، محرک

A

تری کلرو اتیلن

1/87

34/1

50

269

درد معده –سردرد

A

تری فلورو متان

163-

-

1000

5600

محرک ، خواب آور

**

تربانتین ( روغن )

160

560

100

556

سردرد ، محرک

A

وینیل استات

73

36/0

10

35

تحریک پوست ، خواب آور

A

وینیل کلراید

4/13-

-

5

13

سرطانزا

AX

وینیلیدین کلراید

6/31

2000

5

20

مراجعه به وینیل کلراید

AX

گزیلن

4/144

348/0

100

434

ترجمه : روح اله قاسم زاده کارشناس بهداشت حرفه ای