استخدام کارشناس فروش تلفنی و حضوری در شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) - کلیک کنید

بررسی برنامه زمانبندی تعویض کارتریج ماسک های تنفسی ویژه بخارت آلی در یک صنعت پتروشیمی

بررسی برنامه زمانبندی تعویض کارتریج ماسک های تنفسی ویژه بخارت آلی در یک صنعت پتروشیمی

نویسندگان:  جهانگيري مهدي, عدل جواد*, شاه طاهري سيدجمال الدين, كاكويي حسين, رحيمي فروشاني عباس, رشيدي علي مراد, قربانعلي امير

چکیده:
زمينه و هدف: در نبود شاخص انتهاي طول عمر (ESLI) براي آگاهي از زمان تعويض کارتريج هاي ماسکهاي تنفسي ويژه بخارات آلي، لازم است از برنامه زمانبندي تعويض کارتريج براي حصول اطمينان از اينکه کارتريج ها قبل از انتهاي طول عمرشان جايگزين مي شوند، استفاده شود. اين مطالعه با هدف بررسي کارايي برنامه تعويض کارتريج ماسکهاي تنفسي و ارائه يک برنامه صحيح به منظور تعويض به موقع کارتريج ها در يکي از صنايع پتروشيمي کشور انجام شد.

روش بررسي:

اطلاعات مربوط به معيار، تعداد و فواصل تعويض کارتريج ها از طريق بررسي سوابق موجود در صنعت به دست آمد. بالاترين مقادير اندازه گيري شده شرايط محيطي به عنوان بدترين شرايط جهت تخمين طول عمر در نظر گرفته شد. اطلاعات و مشخصات فني کارتريج و ماسک مورد استفاده در صنعت از طريق مکاتبه با سازنده به دست آمد. براي تخمين طول عمر استفاده از کارتريج ها از برنامه نرم افزاري ارائه شده از سوي سازنده استفاده شد و معيار تخمين زمان عبور آلاينده 10% حدود تماس شغلي در نظر گرفته شد.


يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که صنعت مورد مطالعه فاقد برنامه زمانبندي موثر براي تعويض به موقع کارتريج هاي ماسکهاي تنفسي بوده و فواصل زماني فعلي تعويض کارتريج در اين صنعت با برنامه تدوين شده در اين مطالعه اختلاف معني دار داشت.

نتيجه گيري: تکيه بر آستانه بويايي و ديگر خواص هشدار دهنده به عنوان تنها مبناي تعيين اينکه ماسکهاي تنفسي تصفيه کننده هوا مجاز نبوده و لازم است بر اساس اطلاعات محيط کار و مشخصات کارتريج ماسک تنفسي نسبت به تدوين و اجراي يک برنامه زمانبندي موثر جهت تعويض به موقع کارتريج ها اقدام گردد.

كليد واژه: برنامه تعويض، کارتريج ماسکهاي تنفسي، بخارات آلي، پتروشيمي

دانلود مقاله با فرمت Pdf

تعویض کارتریج, ماسک های تنفسی,بخارت آلی,صنعت پتروشیمی

برگرفته از : فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان